ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ


ⴼⴰⵙ – ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1443 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ 07 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021, ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵉⴽ ⴰⴷ:

 • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵡⵇⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵢⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵊⵡⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵕⵕⵎⵉⵍⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵎⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴷⴷⵉⵇⵇⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵡⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⴰⵣⵓⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉⵏⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵜⵉⴽⴰⵕ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ: ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵊⵍⵉⵍ :ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ: ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵡⴰⵟⵉⴼ ⵃⵉⵢⵢⴰⵕ: ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴰⵇⵊⵄ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⴰⵙⵜⵍⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
 • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵓⵔ : ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ

ⵔⴰⴷ ⵜⵢⴰⵡⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵜⴰⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵎⵥ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵎⵓⵙⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵉⴱ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⵍⴰⵎⴰⴱ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires