ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⵓⵏⴼⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ


ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⴽ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ:
ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⴰⵔⵙⵏ ⴽⵎⵣ:

 • ⴰⵙⵟⵟⴰ ⴰⵣⵓⵍ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵛⴰⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⴱ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴼⵣⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵍⵉⵍ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⵜⴷⵡⵡⴰⵔⵜ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ
  -ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵙⵙⵓⵔⵜ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵉⵍ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ 59
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ
 • ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⵙⵓⴼⵓ ⵏⴰⵢⵜ ⵏⵄⵎⴰⵏ
 • ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⵢⵜ ⵄⵍⵉ ⵍⵅⵚⴰⵚ

ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴰⴱⵀⵀⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ, ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵇⴰⵃ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ, ⴳ ⵓⵣⵡⵉⵔⵓ, ⴳ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ:

 • ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011 ⵍⵓⵎⴰⵔ:” ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙⵏ; ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏ;
 • ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⴷ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴳⴷ ⵏⵉⵖ ⵉⴷⵍⵙ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⴽⴽⵓⵛⵎ ⵏⵉⵖ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ;
 • ⵜⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⴷⵉⴳⵓⵏ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷⵊⴰⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴳⵉⵜⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⵅⴼ; – ⴰⴷ ⵜⵙⴹⵕⵎ ⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ: 62-17, 63-17, 64-17, 64-17, ⴷ 113-13 ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ. – ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⴳⴰⵎ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵜⵓⵢⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ , ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⴽⵓⴼⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⵉⵏ ⴰⵙⵎⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ. ⴰⵢⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⵅⵙ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵏⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⴱⵏⵉⵇⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵏⴻⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵏⵚⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵔⴰ.


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires