ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ


ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏⵏ ⵙ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵙⵙⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⵜⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ », ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ :

1- ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵣⵎⵎⵉⵎ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⴱⵣⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵍ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵚⵚⴰⴱ ⴰⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⴳⵔ ⵡⵉⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵏⴽⴰⴷⵏ.

ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ, ⵜⵍⴽⵎ 50,53% ⵜⴱⴹⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴼⵣⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⴷⴷⵔ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ.

2- ⴷⴰ ⵜⵥⵕⵕⴰ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴹⴰⵕⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙⴳ 2017. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ, ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⴼⵖ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴳ ⵓⵔⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎⵏⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
3- ⴷⴰ ⵜⵥⵕⵕⴰ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⴰⵙⵏⵏⴳⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵖⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵕⵥ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵉⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵙⵉⵙ ⴰⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉ.

4- ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵉ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ. ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⵉ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵍⵍⵉ ⵣⵎⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵎⵎⵓⴷⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵓⵙⴹⴼⵕ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ.

5- ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 16 ⴷ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires