ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19


ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ (ⵙⵎⵎⵙ) ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020 ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ. ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴼⵙⵉⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ 6048 ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷ 60 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵍⵓⵍⴰ, 2ⵎ ⴷ ⴰⵍⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵢⴰ), ⴳⵔ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020.

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⵣⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵕⴰⴹⵉⵢⵓ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵛⵛⵉⵍ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ.

ⵜⵉⴳⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵍⵉⴷ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵟ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷ ⴰⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ 50% ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵙⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.

ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 33% ⵏ ⵓⵣⵎⵣ, 77% ⵢⴰⴹⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵙⵅⴷⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ
ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ.

ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵇⵙⴰ, ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴷⵓⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵉⵢⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ.
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ.

ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵟⴱⵉⴱⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⵅⴷⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⴽⵣⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⵙⵙⵉⴽⵣ ⵙ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵡⵜⵜⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴰⵜ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19. ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴰⴷ, ⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ… ⴰⵜⴳ.

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴼⴼⵔ ⵓⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵙ ⵉⵙ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙⵅⵉⵜⵔⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ.

ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ ⴳⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ

ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵖⵉⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⵓⵎⴰⵏ (ⵉⴽⴰⴱⵙⵓⵍⵏ, ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ…), ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵏ ⵓⵡⵚⵚⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ.

ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵢ, ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ – ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ- ⴼⴽⴰⵏ 2/ 3 ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ : ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⴽⵣ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵛⵛⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ :

– ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴷ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ 27% ⵏ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ. 27% ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ, ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. 21% ⴷ 13% ⵏ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, 9% ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ 3% ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⵙⵙⵉⴽⵣ ⴳ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵡⵚⵚⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴰⵢⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴳ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

– ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⵙⵙⵉⴽⵣ ⵉⵙ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⴳⴱⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ 13%. ⴰⵙⵎⴷⴰⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴳ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

– ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⵉ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ

ⴰⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵥⵥⵓⵖⵔ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵍⵍⵇ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ « ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 » ⵅⴼ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵉ « ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ » ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⴱⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

– ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴼⵙⴰⵢⵉⵏ
ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ. ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵥⴹⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵣⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⴳⵍ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ.

ⴳ ⵜⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⵓⴽⵣ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵣⵢⵓⵏⵏ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵣⵡⴰⵔ ⵉⵙ ⵜ ⵏⵙⵓⵎⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ. ⵜⴰⵎⵔⴳⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵙ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵏⵖ ⵓⴹⵓⵚ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵥⵕⴰ ⵉⵙ ⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵎⵖⵓⵔⵏⵜ ⴷⴼⴼⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴷⵖⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ.

ⴰⵢⴰⴷ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ, ⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⴷⵉ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉⵏⵎⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires