ⵎⴰ ⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ?


ⵙⴳ 950 ⴰⵔ 2974

ⴳ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵍⴽⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ 2974 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ ⵏⵖ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ 950 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔ, ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⴷ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵓⵏⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ.

ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⵏⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⵙ ⴰⴼⵔⵄⵓⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⴼⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵙⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ 950 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⴽⴽⵓⵙⵓⵏ ⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ?

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵛⵉⵛⵏⵇ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷ ⵛⵉⵛⵇ ⴷ ⵛⵓⵛⵏⵇ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴼⵔⵄⵓⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴳ 950 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵄ, ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⵙⴳ ⵍⵎⵛⵡⴰⵛ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ ⵉ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴳ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵓ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴱⵓⵢⵓ ⵡⴰⵡⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ. ⵙⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵇⴱⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵛⵡⴰⵛ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⵉⵚⵕ, ⴷⴰ ⵜⵜⵣⴷⴰⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵍ.

ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏⵜ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ, ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵓⵔ ⵉⵚⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⵣⵡⴰⴳ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵍ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵥⵉⵍ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵛⵡⴰⵛ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⴼⵔⵄⵓⵏⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ, ⵎⴰⵛ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵜⵥⵉⵍ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⴳⵏⴰⵔⵜ, ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⴳⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴼⵙⵢⴰⵏⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ.

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵓⵏⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵎ ⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵜⴰ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵀⵏⴰⵙⵢⴰ, ⵉⴳ ⴰⴽⵀⵀⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵥⵥⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ. ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴰⵢⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴷⴰⵔ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵀⵀⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵉⴱⴰ, ⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵛⵡⴰⵛ. ⵎⴰⵛ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.

ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⵄⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵍⵙ, ⵓⵔ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵄⵓⵏ ⴱⵙⵓⵙⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵔⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵀⵀⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵛⵡⴰⵛ. ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⴼⵔⵄⵓⵏ ⴱⵙⵓⵙⵏⵙ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴱⵍⴰ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⴳ 950 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ, ⵉⵙⵙⵕⵚⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵏⵏ ⵏ ⵍⵉⵜⵜⵉⵀⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵎⵍⵜⵏ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡ ⴰⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵓⵙⵔⴽⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵉⵡⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵉⵙ ⵢⵓⴱⵓⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⴽⵀⵀⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵉⴱⴰ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵎⵍ ⴷ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵉⴱⴰ. ⵉⵡⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵉⵎⵍⵓⵜ ⵉⵙⵎⵍ ⵜ ⴷ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⴰⵀⵏⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ.

ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵕⴰⵜ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴼⵔⵄⵓⵏ ⴱⵙⵓⵙⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵙ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⵔⵢⴰⵎⵓⵎ ⵣⵄⵎⴰ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵖⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙⵓⵙⴰⴽⵓⵙ.
ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵕⴰⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵛⵉⵎ ⵙ ⵜⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵛⴰⵍⵉⵎ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵜⴳⵎⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵉⵍ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵔⵃⴱⵄⴰⵎ. ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵔⵓ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵔⵃⴱⵄⴰⵎ, ⵢⴰⵡⵉ ⵉⴱⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵢⴼⵉⴷ.

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵛⵉⵛⵓⵏⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 924 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ 21 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⵡⵉⵙ ⵉⵅⴼⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵔⴽⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ: ⴰⵚⵡⴰⵜ ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉⵢⵢⴰ, ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ.

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ

ma d nssn f ugllid amaziɣ cicunɣ amzwaru ?

sg 950 ar 2974

g 14 innayr, ar sfuglun imaziɣn n iẓẓlmḍ n ifriqya ula win umaḍal akkʷ, ixf n usggʷas amaziɣ, ass ad lkm imaziɣn 2974 n usggʷas, aylli izrin ixf n usggʷas amiladi nɣ agriguri s ma d igan 950 n usggʷas.

g tizwir, tga tfugla ad asfuglu lliɣ ilkm ugllid amaziɣ lli igan sg tmazirt n libya, ad amnbaḍ f udabu n ifrɛunn g miṣṛ.

llan kra n uminn imzrayn ttinin mas iga cicung agllis afrɛun g miṣṛ dffir n turfiwin d wiyyaḍ lli t yiwin ad amnbaḍ amqran g miṣr, yili ma d ittinin ma siẓḍaṛ ad ilkm tanbaḍt n miṣṛ n tnara nns g yan imnɣi illan dat n 950 n usggʷas n tlalit n lmasiḥ, s ɣmk ann illa f udabu n miṣṛ, kkusun t ula tarwa nns.

ma d iga ugllid cicunɣ ?

ittussan ugllid cicung s kigan n ismawn g idlisn n umzruy, ar as ttinin cicnq amzwaru, d cicq d cucnq, ɣmk lli as ttinin afrɛun alibi amaziɣ, lli inbḍn g tmazirt n miṣṛ g 950 n usggʷas dat n tlalit n ɛisa lmasiɛ, iskr tawja tis snat d wagnar lli inbḍn ma d igan snat tasutin. iga ugllid cicunɣ sg lmcwac, assaɣ ar t ttinin imiṣṛiyn i ilibiyn zdɣnin g miṣṛ.

tlla tuwja n cicung g wakal n miṣṛ g ma d iggan smmust tasutin, lliɣ d zwar immattu babas amqran buyu wawa s yan uẓnag g tagut n miṣṛ. sg unbaḍ n tuwja tis tamt d mrawt, ssntint tqbimin n lmcwac ar d ttackant s miṣṛ, da ttzdaɣnt tama n wasif n yil.

kigan n tawjiwin timaziɣin sg libya ad iẓḍaṛn ad zdɣnt g kigan tsggiwin g miṣṛ, awd kra n unbaḍ ur iṣḍaṛ ad isbidd azwag ad, mac g tgira ur ẓḍaṛnt ad zdɣnt tama n wasif n yil.

mqqar ur bahra tẓil tzdayt ngr tqbilin n lmcwac d igldann ifrɛunn g miṣṛ, mac g tgira tẓil tzdayt g uzmz g tnbḍ tuwja tis tagnart, is akkʷ kcmn tugt n imaziɣn ilibiyn tasrdast n miṣṛ, gin tugt gisn ifsyann ilin g tzzulin bahra stawhmmanin, ilin ula ɣ wammasn n tnara.

tẓḍaṛ tuwja n cicunɣ ad tkcm s wamun n ifrɛunn s iwis amzwaru lli mu ism mawasata, lli immattin s tɣrmt n ahnasya, ig akhhan g tmẓẓalut n tɣrmt. iẓḍaṛ ula ad ismatti tazzult ad i tarwa d wayaywn nns, aylliɣ d ilkm dar cicunɣ amazwaru lli igan akhhan axatar n tɣrmt n ṭiba, ig axatar n tqbilin n lmcwac. mac cicunɣ ur ibdd ɣas g uswir ad, iẓḍaṛ akkʷ ad ilkm ad ig axatar anaflla n tsrdast n miṣṛ tazaykut d umcciwṛ axatar n susns wis sin.

cicunɣ g unbaḍ n miṣṛ

ar ttinin kra n iɣbula imzrayn, mas ill ulkam n ufrɛun amaziɣ cicunɣ s unbaḍ n miṣṛ s ufra d ufulls, ur d s tmaɣt d idammn. ar ttinin mas itahl illis n ufrɛun bsusns wis sin, ismrs tazzult nns tasrdast d rsgdant lliɣ iga akhhan axatar d unmɣur n tqbilin n lmcwac. s ɣmk ann, lliɣ immut ufrɛun bsusns, iẓḍaṛ cicunɣ ad ig agllid n tmazirt n miṣṛ bla dids immaɣ awd yan.

kra n iɣbula imzrayn yaḍnin da ttinin mas ilkm cicunɣ anbaḍ n miṣṛ dffir ma d inra imiṣṛiyn g yat tmaɣt g 950 dat n tlalit n lmasiḥ.

lliɣ ilkm cicunɣ anbaḍ n miṣṛ, issṛṣa tanbaḍt nns s tsrtit n imqqnn n littihal d ismltn g tzzulin, ɣmk ann ula s twizi n tarw anns, iskr g iwis amqqran usrkun amzwaru amkkiws nns, isml ula iwis yubut wis sin d akhhan axatar n amun g tɣrmt n ṭiba, ɣmk lli t isml d amnbaḍ n miṣṛ d unmɣur n tsrdast, ḥma ad issdus tanbaḍt nns g tɣrmt n ṭiba. iwis wis sin nimlut isml t d anmɣur n tsrdast g ahnasya g miṣṛ tanammast.

cicunɣ g udlis n ttawṛat

ittussan ugllid cicunɣ s kigan n wassaɣn igldann g miṣṛ, mqqar isti ad bdda izdi ixf nns d ufrɛun bsusns wis sin, ittusmma s cicunɣ amzwaru mryamum zɛma cicunɣ ittiri wakuc amun, iɣriqiyn nttni das ttinin susakus.
ittubdar ugllid cicunɣ g udlis n ttawṛat, lliɣ ikcim s tɣrt n urcalim lliɣ immaɣ d tgmdit n isṛail, g uzmz n uzggʷas wis smmus n ugllid rḥbɛam. yiẓḍiṛ ugllid cicunɣ ad inru agllid rḥbɛam, yawi ibaynutn n tddart n wakuc lli ismun ugllid sulayman d ugllid dayfid.

immut cicunɣ amzwaru g usggʷas 924 dat n tlalit n lmasiḥ, dffir ma d izzri 21 n usggʷas g unbaḍ n miṣṛa, iḍfṛ t iwis ixfddi nns usrkun amzwaru.

aɣbalu: aṣwat maɣaribiyya, s usgzl.

ṛacid najib


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires