ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ


ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ,
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ. ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵇⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ , ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ,ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ .

ⵡⴰⴷ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵥⵍⵉⵏⵙⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏⵓⵙⵙⵍⵎⴷⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
ⴰⵣⵓⵍ,

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ”, ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵇⵇⵍ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ. ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ,

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵎ ⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵔ ⵓⵙⵍⵉⴷ. ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⵓⵔⵜⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011.
ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴹⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⵔⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ.

ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ:

 1. ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32;
 2. ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ;
 3. ⴰⵙⴷⵖⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ;
 4. ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵉ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ (ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ: ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 952/12 ⴳ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ);
 5. ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴰⴼ 4 ⴳ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 952/12 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵏⵜⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵡⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ : ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ (3 ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ/ ⴰⵎⵓⴳⴳⵓ:3) ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ/ ⴰⵎⵓⴳⴳⵓ:1), ⴷ ⵓⵖⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⴷⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022/2023 ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵜⵜⵡⵉⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
 6. ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵥⵏ, ⵉ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ;
 7. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ, ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ;
 8. ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ, ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ;
 9. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ (ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ…)
 10. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ;
 11. ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ 4094-2 ⴳ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵛⵛⵉⵍ;
 12. ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ;
 13. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ;
 14. ⴰⵙⴷⵖⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 108 ⴳ 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004 ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 130 ⴳ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006 ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 133/07 ⴳ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2007 ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 116 ⴳ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 200_ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 094-2 ⴳ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2126-3 ⴳ 24 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2013 ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
 15. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 51.17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 2019 ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ.
  ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ,
  ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵡⵛⵎ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵓ, ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.
  ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⵄⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires