ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⵜⴹⴼⵕ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ » ⵙ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵎⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⵍ ⵙ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵍⴰⴳ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ.

ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001 ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⴼ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵏⴳⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵡⵕⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ.

ⵙ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵙⵓⵖⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ :

  1. ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵡⴰⵖⵉⵜⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  2. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  3. ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ ⵃⵎⴰ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵏⵔⴰ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉⵕⵚⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⴳⵔ 2003 ⴷ 2007, ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⴰⵡⵕⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.
  4. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⴰⵔⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⵙⴳ 2007 ; ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴷⴷⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵏⵣⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵙⵓⵔⵢⴰⵍⵉⵢⵏ ⴰⵎ : ⴰⵔⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵔⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⵏ ⴰⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires