ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏⵜ ⵙⵙⵔⵖⴷⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ “ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ” ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⴷ ⵍⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵓⵔⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ:

– ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼⵜⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

– ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵓⵣⴻⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ 2 ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ 27:

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⵣⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ 28 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵊⵏⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵎ, ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵡⵜⵎⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ  ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵔⵙ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰⵎ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵎ ⵙ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵀⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏⵎ ⴷ ⵉⵏⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⴼ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ  ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵏⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔⵎ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵏⵖ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ

 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
 • ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ
 • ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ
 • ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵥⵏⴰⴳⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴱⵓ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ (ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ)
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴽⵉⵡⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ (ⴼⵔⵅⴰⵏⴰ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ)
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴳⵔⵙⵉⴼ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ
 • ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 • ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

Tabrat n tmsmunin timaziɣin i unssixf n tfidiṛalit tagldant tamɣribit n twjja n uḍaṛ f usmhl n tmaziɣt

Mass anssixf, issusm timsmunin timaziɣin ad awnt ssrɣdnt d umadan amɣribi tayyafut iẓiln n trabbut tanamurt “igrzamn n aṭlaṣ” g umḥizwar n uɣṛṛaf n umaḍal i tkurt n uḍaṛ g qaṭaṛ lliɣ iẓḍaṛ ad ilkm amkkuẓ n wurɣ, ig tarabbut tafriqit tamzwarut iskrn tamskart ad tamzrayt.

ɣmk lli iḍfṛ umaḍal, aylli tskr trabbut tanamurt, isskcm tumrt i id lmnayn n imɣribiyn, taws g usdsu n tilit tanamurt. imla umadan amɣribi, g umḥizwar ad d usnubg axatar lli iẓli bab n waddur i trabbut tanamurt g ṛṛbaṭ, tumrt d uburz d usutg dat n tmskrt ad tamzrayt.

S tmlda ad, ar awn nsawal f usitti n tutlayt tamaziɣt g usnmala n inmuqqarn n tkurt d usnubg n trabbut tanamaurt, tutlayt tamaziɣt lli igan tutlayt tamaddudt:

– tga tutlayt tamaziɣt tutlayt tamaddudt n lmɣrib mk illan g udustur n 2011, tlkm aswir ad s tuggas n bab n waddur agllid muḥammad wis ṣḍis d tsrtit nns iẓiln g iswirn anamur d umaɣaribi, ifaw uxmmem agldan g tmagit d tutlayt tamaziɣt g inawn igldann n bab n waddur lli inna g mnnawt ftrkiwin g umzruy n lmɣrib.

– tmun tilit n tutlayt tamaziɣt g udustur d usɣzn n uslgn amaddas f usmhl n ufris amaddud n tutlayt tamaziɣt lli isɣzn ubṛlaman n lmɣrib ittuzezzrn g uɣmis amaddud g tzwiri kṭubṛ 2019. isawl uslgn ad g umnni nns 2 mas rad iswuri uwank f usdus n umyawaḍ s tutlayt tamaziɣt d tgmi n usmrs nns g igran imzwura n tudrt tamatayt, lliɣ tga tutlayt n uwank d wayda iccarn n maṛṛa n imɣribiyn, mk lli ibdr g umnni 27:

asmrs n tutlayt tamaziɣt dat n tutlayt taɛṛabt g tflwin n tmssugurin tigdudanin d tmrsal tigdudanin d isqqimn d tgrawin tidstarin d tgrawin ttawstaynin, d tflwin n tmsqqadin d tsqunsutin n lmɣrib g bṛṛa d tnufa d tmssugurin lli asnt iḍfṛn, ɣmk ann ula g tflwlin n ibrdan d isursn d izagzn d iftasn d isayrurn igdudann.

yini umnni 28 n uslgn amaddas, mas rad tettyuri tutlayt tamaziɣt dat n tutlay taɛṛabt g imassn n wassay lli ismnidn tinufa tigdudanin ḍfṛnin tinufa tigdudanin, g thiritin lli smrasnt tnufa tigdudanin, slawan akkʷ tin tnfrut tanamurt d tjnḍṛmt tagldant d waray aɣrman d tlafin tiggalin d thiritin n usnjm, taylalin d iɣrubba ttuzmmamnin g lmɣrib d ilawayn.

lliɣ tkcm tmlsa n imarurn n trabbut tanamurt g iwtman d tuwtmin, d trubba timɣribiyin g umḥizwar anamur, g tmitar n uwank n lmɣrib d tmrsal nns d thiritin ittasin imarurn d ku imassn lli tsmrs tfidiṛalit, ɣmk ann af d iqqan ad tswurim g usmɣl n uslgn ad g tmrslt lliɣ tllam lliɣ tussanm s tunẓiẓt d uwqqr n uslgn, d tilalt lli tskar tfidiṛalit s tnara nnun g usussin n tmazirt nnɣ g idɣarn igraɣlann n tunnunt.

g uswir anɣmas, iqqan d ad hlli ur ttmunm d innɣmasn n tunnunt s tutlayin taɛṛabt d tfṛanṣiṣt, lliɣ a ittini uslgn amaddas f uccil n usmrs n tutlayin timaddudin g imassn n tnɣmast g iɣawasn n tbadutin d tnzwayin timɣribiyin slawan akkʷ mas d tugt n imarurn d igmamn itiqniyn ar sawaln tutlayt tamaziɣt.

nqal ad trarm s mad iẓiln f tannayyin ad, ad tswurim g usmhl n uslgn amaddas iẓlin s ufris amaddud n tutlayt tamaziɣt, ara awn nttini azul d usutg d uwqqr nnɣ.

Timsmunin zmmimnin tabrat

1.agraw amaḍlan amaziɣ

2.aṣaḍuf amziɣ i izrfan d tlelli

3.iɛrrimn imaziɣn n tmsna

4.anmuqqar n tubqal i tdlsa tamaziɣt d izrfan n ufgan

5.tagrawt tanamurt n tiḍaf n ufars asliẓiṛ d uẓuṛan

6.tamsmunt amaziɣ n ẓnaga n rrif

7.tamsmunt iẓuṛan n ayt ɛbbu

8.tamsmunt n tmɣart tamaziɣt tamṭṭuḍt (barcaluna)

9.tamsmunt n izrfan n ufgan g lmɣrib

10.tamsmunt n tlkiwt i tgmi d uzwag (frxana nnaḍuṛ)

11.tamsmunt adrar grsif

12.tamsmunt tabɣur i tgmi tafarant

13.tamsmunt anaruz i tgmi d umyawaḍ adlsan tafrawt
14.tamsmunt tilelli i tdlsa d tẓuṛiwin

15.tamsmunt tiwizi

16.takunfidiṛalit n tmsmunin tidlsanin timaziɣin g iẓẓlmḍ n lmɣrib

17.takunfidiṛalit n tamunt n iffus n lmɣrib


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires