ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ


ⵉⵍⴽⵎ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵡ ⵡⵉⵙ 31 ⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵊⴰⵃⵓⴷ (1937-1989) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵏⵖ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ

ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵉⵍ ⵖ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ, ⵉⵃⵙⴰ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵉⵣⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵥⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵢⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⵖ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⵓⴳ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵖ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵎⴰⵛ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵔⵔⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ. ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ

ⵉⴼⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⵜⵓⴽⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵖ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⴼⵖⵏⵉⵏ ⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ, ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ, ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴼⵍ ⵉⴳⵔ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴼ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ

Rachid najib / ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ


1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Anonyme

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.