ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023


ⵉ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ

ⴳ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⴼⵔⵉⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⴷⴰ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⴳ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ:

 • ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰⵜ ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵔ ⵖⴰⵙ ⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ.
 • ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵉ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⴼⴼⵏⵥⴰⵢ: “ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ”. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵢⴰⴼⵓⴹ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⴰ 125 ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ (ⵜⴰⵙⵏⴰ 12).
 • ⵙⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵢⵏ, ⵔⴰⴷ ⵏⴰⴽⵯⵣ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵏⵣⵔⴰⴼ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.
 • ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ (ⵜⴰⵙⵏⴰ 12) ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⴳ: “ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ 25 ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ…”. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵉⵙⴱⵣⵣⵉⵣⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵖⵉⴷ ⴰⵎⵙⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⵓⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021: ⵉⵙ ⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ? ⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022?
 • ⵜⵉⵡⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ “ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ” ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⵓⵍⵓ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵙⵏⴰ 167). ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵉⵙⴱⵣⵣⵉⵣⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵖⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵙⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴳⴳ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ. ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵊⵊⵉⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵛⵎ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ?
 • ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵛⵛⴰⵡⴰⵕ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵜⴳⴳ ⴰⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ.

ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ

 • ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16-26 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ. ⴷ ⵓⴼⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴰⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ, ⵏⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙ.
 • ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 16-26, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵡⵛ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:
 1.  ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 16-26, ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32;
 2.  ⴰⵙⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 952/12 ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴼⴽⵉ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷⵙⴳ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
 3.  ⴰⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴷⵖⵉ ( ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 16-26 ⴰⵎ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ);
 4.  ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ 31 ⴷ 32 ⴳ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 51.17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 2019, ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ;
 5.  ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ , ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ.
 6. ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵎⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 16-26.
 7. ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⴼ ⵉ ⵓⵊⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵙⴰⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⴼⵓⴹ.
 8. ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵛⵛⴰⵡⴰⵕ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.


ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⴽⵔ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴳ ⴰⵣⵡⵍ ⴳ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ; ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵓⴹⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⴷ ⴰⵎ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ
ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ

tasmktit iẓlin s tilit n usawur n usuded n tmaziɣt g usɣnu n uslgn n uẓṛf n usggʷas n 2023

i id mass inssixfn n trubba tibaṛlamanin d ignsasn n inmulla

g uḍffuṛ n tbridt nns g tḍfṛi d ustal n tsrtitin tigdudanin izdin s usawur n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt, d iddɣ afris astratiji illan dar usawur ad da issnti bab n waddur amqqran agllid muḥmmad wiss ṣḍiṣ asggʷas n 2001, isudsn s usuded n tmaziɣt asggʷas n 2011, da tẓṛṛa taḍa tamɣrabit i tmnagarin tinamurin, ittwassn s usgzl s taḍa tamɣrabit, masd iqqan ad twc kra n tannayin d kra n tsumar izdin d aylli d yiwi usɣnu n uslgn n uẓṛf n usggʷas n 2023 g iswuddutn iẓlin s usawur n tmaziɣt.

tannayin:

 • asiwl n usɣnu n uslgn n uẓṛf xf usuds n ufris amaddud n tmaziɣt ur d asmhl n ufris amaddud n tmaziɣt da yakka yat tsyafat takrkast xf uswir n ufara g usawur n usuded n tmaziɣt, iddɣ ur izmr ad yili usdus d uswar ɣas i aynna ibddn yili g tilawt, maca alaway n usmhl urta yumẓ abrid nns.
 • iffɣ usɣnu n uslgn n uẓṛf i aylli d yiwi umgrad wiss smmus n tmnḍawt da ittin s wawal asffnẓay: “da iswuttu uslgn amsuds tifrkiwin n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt, d tmamkin n usidf nns g yigr n usslmd, d igran n tudrt tamatayt dar asizwr”. s uya yafuḍ usidf n tmaziɣt g usslmd g tsddart dat tamggarut g tsna 125 g usɣnu n uslgn n uẓṛf, yaɣul s tskʷflt tiss kṛaḍt g uswir n isizwrn (tasna 12).
 • sg aylli ittunnayn, rad nakʷz mas d aylli d yiwi usɣnu n uslgn n uẓṛf issinf akkʷ tilalt taxatart da iwca unzraf amnḍaw i usidf n tmaziɣt g usslmd. iddɣ asidf n tmaziɣt g unagraw n usslmd d usmata n usslmd nns tiɣzi d turrut d adslan xf ibdd usuded n tmaziɣt d iɣ ur illi ur rad ig usuded ad tilawt.
 • asɣnu n uslgn n uẓṛf (tasna 12) yiwi d mas d tanbaḍt rad tgg: “asdus n ufris amaddud n tmaziɣt s tbridt n usmhl n yat takaṛḍa tabrdant g illa 25 n uswuddu…”. asqsi isbzzizn ixf nns g ɣid amsdul n twnaɣt tubiḍt tamsidft lli xf d tmsasa tnbaḍt izrin g wayyur n bṛayṛ asggʷas n 2021: is d adɣar nns ag tlla tkaṛḍa tabrdant g llan simraw d smmus n uswuddu? niɣ is rad tals tnbaḍt i tumayin nns d usdɣi nns d usɣudu nns mklli d tiwi tsguri n unssixf n tnbaḍt ass n 13 innayr asggʷas n 2022?
 • tiwid tnbaḍt mas d amiḍan ittuẓlayn i iskkin uslign igan s yism “tafniqt n usmaynu n tmssugurt tagdudant” afad ad iwulu timhal izdin s usmrs n tmaziɣt (tasna 167). asqsi isbzzizn ixf nns g ɣid d amsdul n tfniqt llis tnna tnbaḍt rad tt tgg, tafniqt n usẓṛf n usawur n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt nna rad isdus tazrft tasnilst d tdlsant mklli d yiwi uɣawas unbiḍ. mad ur yujjin tanbḍt ad tgg tafniqt llis tnna iddɣ rad tskcm isugam ann nit iẓṛfann g tfniqt n usmaynu n tmssugurt ittuẓlayn i tfniqt n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt?
 • mad igan amsdul n tsqqimt tamccawṛt tanamurt d tsqqimin timccawaṛ tinmnaḍin llis tnna tnbaḍt rad tnt tgg ama yan imiss n usdud n tnnubḍa n tfniqt, iddɣ irwas tanbaḍt tsti asaka yaḍn i usẓṛf n usawur n tmaziɣt, ur d walli d tiwi g uɣawas nns unbiḍ.

tisumar

 • azrak n aylli d tiwi tmnḍawt d uslgn amsuds uṭṭun 16-26 izdin d tfrkiwin n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt d tmamkin n usidf nns g yigr n usslmd d igran n tudrt tamatayt dar asizwr. d ufuɣ g usati ad asuɣal rad isbidd asawur n tmaziɣt g waddadn imufayn, niɣ akkʷ issinf umɛinn nns.
 • azrak n tilalt taxatart illan dar usawur n usidf n tmaziɣt g unagraw n usslmd mklli d tiwi tmnḍawt, d uswuri xf uzrak n izmaz illan g uslgn amsuds 16-26, d g usati ad rad nwc tisumar d iddan:
 1.  asrs n twnaɣt n twuri tazunant n tmawast n usgmi anamur d usslmd amzwaru d tunnunt, digs timamkin d tfrkiwin n usidf n tmaziɣt, d imsasan akd isbdadn n uslgn amsuds 16-26, iḍfṛn isakudn d izmaz lli d iwin imgrad 31 d 32;
 2.  asamata n tɣzi d turrut n usslmd n tutlayt tamaziɣt, s usmhl n tumayin n tsmktit tamawsast 952/12 da isddidn asattuy n uswir n usidf n tmaziɣt g usslmd amnzu, ig uslmad n tutlayt tamaziɣt asfki armskil g tmrslt n usslmd d tmhla tasgawant, d ussṛṣu n wid dar tlla tmuzayt n usslmd n tutlayt adsg asidf nns g unagraw n usslmd asggʷas n 2003, d usattuy g uṭṭun n uswuri izdin s tuẓlayt g usslmd n tmaziɣt;
 3.  asdɣi n tgrumma tazrfant d tuzrift isnmalan asslmd n tutlayt tamaziɣt akd addad nns asdɣi ( tutlayt tamaddudt g tmnḍawt tamɣribit d isbdadn n uslgn amsuds 16-26 am asati asuɣal);
 4.  asuɣl n tumayin n sin imgradn 31 d 32 g g uslgn asati uṭṭun 51.17 iẓlin s unagraw n usgmi d usmuttg d urzzu amassan d iffɣn g 28 ɣuct 2019, s usɣnu g llant tfrkiwin d iswuddutn d tmggiyin d tmasayin d idrimn ttuẓlaynin am isbdadn yaḍn lli d yiwi uslgn n usati;
 5.  iggit n tuṣkiwin timssugar g uswir n tmawast d tkadimitin tinmnaḍin d tmhliwin tisgawanin , ḥma ad yili uswuddu iẓiln i usdaw n usslmd n tmaziɣt d usmhl n ufris nns amaddud d uzzugz n twnaɣt n twuri tazunant, d usujjd n isugam infgann d iẓṛfann d iqqan afad ad tzzugaz twuri nnsnt g uswir anammas d unmnaḍ d usgawan.
 6. allas n umnad g waddadn n tmaziɣt g usnɣms s mkkli d imsasan d waddad nns am tutlayt tamaddudt, s uzrak n isbdadn n uslgn amsuds 16-26.
 7. asɣudu n twnaɣt tunbiḍt tamsidft i usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt, d usmhl nns ḥma ad nanf i ujmaḍ n uzmz asrtan iggutn, slawan akkʷ ass nna izrin ar nn isaẓ tamaziɣt i ufuḍ.
 8. asrus n tfniqt n usmhl n ufris amaddud n tmaziɣt d tsqqimt tanamurt tamccawṛt d tsqqimin tinmnaḍin timccawaṛ mklli d iwin isɣwan n tnbaḍt g uskkin ad.

g umggaru, da nttsddid xf imaran n tmtti mas darsn tamstggart n tikki n usddid amnḍaw mas tga tmaziɣt tamdrawt n maṛṛa imɣribiyn, anamk nns imskr d usrtan d uzrfan, iddɣ tamaziɣt tlla g wammas n tmagit tamatayt tamɣrabit, tg azwl g izwal n tɣist tamɣribit d yan ugzzum n udgar nnɣ anamur.

mklli nttsddid mas icqqa usnimal s tuḍfiṛin d iyafutn n ufuḍ n tmaziɣt xf tmazirt nnɣ d wamun nnɣ d udgar nnɣ anamur; iddɣ tamaziɣt tga yat sg tutlayin nna yaẓn ad afuḍnt s usrag n ugrawl n uṭṭun n wid tt isawaln, d am ibddi n waddad nns azrfan, d tdrsi n tilit nns g usslmd d usnɣms d igran yaḍn n tudrt tamatayt
taḍa tamɣrabit i tmnagarin tinamurin
asira n uzzgir.


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires