ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ)


ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵉⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⴰⵙⵜ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⵎⴰⵙ « ⵡⵓⵔⵉ ⴷⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⵉⴱⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2003 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ .

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵉⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵊⵊⵍⵓ ⴳ ⵜⵎⵉⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ-ⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⴽⵓⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ .


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires