ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵢⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ


ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵢⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⵀⴱⵉ, ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ, ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ (269 ⴰⵏⵙⴰ) ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ.

ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵎⵓ ⵢⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵉⵕ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ.

ⵍⴰⵎⴰⴱ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires