ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ : “ⴰⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵎⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ?”


ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ – ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵢⵍⴳⵉ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵉⵔ ⴰⵏⵥⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ.

ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵄⵓⵇⵎⵉ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵔⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵎⴽ ⵢⵓⵍⵖ ⴰⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵍⵜⵖ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵚⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴰⴽⴽⵯ  ⵡⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴱⵉⵔ ⴰⵏⵥⴰⵕⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ “ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”, ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵀⴷⵉⴷⵓ ⵉⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ… ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ” ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ” ⴳ ⵉⵙⴷⵉⴽⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ “ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵀⴷⵉⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴳⵔ ⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵅⴼ “ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ”, ⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ, ⴰⵎⴽ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⴽⵏ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021 ⴳ ⵜⵖⵎⵉ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires