ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ


ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ  ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵙⴳ ⵙⵙⵜⵜⵉⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ. ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵣⵓⵕ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .

   ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵣⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ,ⵎⴰⵛ ⵙⵓⵍⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵣⵣⵉⴹⵕⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ,ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ « ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⵙⵜⴰⵢⵜ ⴰ ⵣⵣⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵍⵍⵓⵣ ⵍⴰⵔⵣⴰⵇ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵕⵥⵉⴳ », ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵏⴰⵣⵓⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ .

   ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ  ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ,ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵎ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵢⴰⵔⴰ ⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵏⵥⵕⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ .

    ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵓⵜⵍⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴽⵉⵢⵢⴰⵡ ⴷ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵓ ⵜⵣⵏⴰⵅⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵓⵛⵛⵏ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵊⵎⵎⴰⵄ ⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵖⵜ 2018 ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⵉⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴽⵓⴽⵓ ⵜⴰⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1971 ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ  ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ,ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⴳ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵊⵎⵎⴰⵄ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵖⴰⵍⵉ ⴷ ⵓⴱⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⴱⵓ ⵏⵏⵉⵢⵜ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⴷⴷⵓ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵯⵉ ⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵟⴰⵟⴰ,ⴷ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵓⴱⵍⵄⵉⴷ .

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⴳ 2007 ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⴳⵊⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ 

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ,ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ .

   ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ , ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⵔⵔⵉⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⴷⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ .

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵔⵣⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵀⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956 ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵊⵎⵎⴰⵄ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵢⵓⴼⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵏⵥⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ , ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵀⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⴷⵔⴼⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵏⵏⵙ ,ⵜⵓⵊⵊⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴳ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ,ⴳⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ .

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ « ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ ⵉⵅ ⵜⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵟⵟ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵜⴰⵖ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵏ » .

AzulPress.ma


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires