ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ : ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵇⵓⵏⵚⵓⵍⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  » ⴰⵎⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ

Lire la suite