ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ: 2862 ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⴷ 2562 ⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ


ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ 2862 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ 2854 ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ 2562 ⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⴷ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵍⴽⵎ 1604 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⴷ ⴷ 976 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵎⵣⵓⵎ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ .

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⵙⴰⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵎⴳⵍ ⵏ ⵉⵏⴳⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⵕ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ .


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires