ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ (ⵜⵉⴽⴰⴷ TICAD) ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴷ ⵉ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ


murakuc iɣts ad ikks tadrawt nns sg tqiccit tiss tamt sg usagraw n (TICAD) ilaɣa d i imsqad n bab n waddur g tuns i umciwaṛ

ⵉⵖⵜⵙ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛⵃⵓⵎⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵔⵓ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉ ⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉ (ⵜⵉⴽⴰⴷ) ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷ 28 ⵖⵓⵛⵜ, ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ (ⵜⵉⴽⴰⴷ), ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵡⵉⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ “ⵣⴳⴳⴰ ⵜⵙⵙⵜⵏⴰ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉ ⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉ” (ⵜⵉⴽⴰⴷ) ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵜⵜⴻⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⵖⵜⵙ, ⵙ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵖⵣⴷⵉⵙ, ⵜⵙⵏⴱⴳⵉⵡ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢ, ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⴰⵙⵏⴱⴳⵉⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⵎⵉⵍⵉⵙⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵉⵣⵉⵜ, ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ, ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵄⴼⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵜⵎⴷⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵔⵏ.

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⴹⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴷⵔⵔⵓ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ (ⵜⵉⴽⴰⴷ) ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⵏ ⵖⵓⵛⵜ, ⵎⴰⵎⴽ ⴷ ⵍⴰⵖⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴹⵉⵚ ⴰⵎⵢⴰ ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵓ ⴷ ⵓⵜⵓⵏⵙⵉ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵡⵉⴹ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵓⵔⴷⵉ ⴳ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ (ⵜⵉⴽⴰⴷ).


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires