ⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⴷⴰⵄⵉⵛ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵉⵎⵟⵖⵔⵏ


ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵢⵏ ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵢⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ (ⴷⴰⵄⵉⵛ) ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵉⵎⵟⵖⵔⵏ (ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ).

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⴷⴰⵔⵙ 37 ⴷ 27 ⴷ 21 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵅⵛⵏ .


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires