ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ


ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ (ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ) ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴱ ⵜⴰⵡⵉⵜ, ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴽⴱⴰⵕⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵃⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 08 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⵉⴷⴷⵖ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ « ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ » ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴷ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ :

1- ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⴳⴳⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵇⵔⵔⵃ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵅⴼ ⵡⴰⵔⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

2- ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵙ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵉⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴳ ⵜⵎⵉⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷ ⵢⵓⵏⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵏⵥⴰⵥ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ.

3- ⴷⴰ ⵜⵇⵔⵔⵃ ⵅⴼ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵣⵎⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴷⴰ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ.

4- ⴰⴱⵀⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵥⵍⵎⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⵍⵓⴳⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵖⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵡⴷ ⵓⵏⵓⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.

5- ⴷⴰ ⵜⵇⵔⵔⵃ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⵓⵣⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⴽⴰⴷⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵉⵏⴼ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⴳⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ.

6- ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⵛ, ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
ⵄⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵜⵓⵙ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires