ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2020


ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2020 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴰⵙⵙ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 .

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵎⵓⵎⵓⵛ ⵅⴼ ⴰⵙⵖⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵍⵙⵟⵓⵢ « La mort d’Ivan Ilitch ».

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ « Turtut n yidil »؛ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⵓⵎⵥⵜ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵡⴰⵣⵉⴽ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊⴰⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵅⵜ 2ⵎ ⵅⴼ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 , ⴳⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⴰⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⴽ ⵢⵓⵎⵥⵜ ⴱⴰⴹⵕ ⴱⵓⴷⵀⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵏⵉⵊ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵢⵉⵡⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵓⵣⵉⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴱⵓⵣⴰⵅⴰⵜⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵢⵖⵏⵉⵊ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳⵉⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴳⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵍⴰⵎⴰⴱ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires