ⴽⵓⴼⵉⴷ19 – ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ


ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 1 ⴽⵟⵓⴱⵕ .

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵢⵙⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵣⴰⵢⵜ .

ⵉⴼⵔⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵏⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵔⵎⵉⵏ ⴰⴷ 11 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ 50 % ⴷ 75 % ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵉ=ⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴷⴷⵓ 50 % ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵔⵉ ⵏ ⵍⵃⵎⵎⴰⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵄⵍⴰⵢⵏ 50 % .

ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵇⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ ⴷ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵏⴰ.

ⵍⴰⵎⴰⴱ


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires