ⵜⵎⵍⴰ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ


ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ – ⵜⵎⵍⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ « ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵣⵣⵉⵖⵏ » ⴳⵔ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⵜⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ « ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ », ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵏⴽⵎⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ».


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires