(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ


ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ :

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵍⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵔⵉⵏ (syllabes) ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ les onomatopées. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵔⵓⵏ, ⵣⴳ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵢⴰⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

 • ⴳⵓⴳⴳⵓ: ⴰⵖⵕⵓⵎ
 • ⴱⵉⴱⴱⵉ: ⵜⵉⴼⵢⵢⵉ
 • ⵃⴰⵃⵃⴰ: ⴰⵏⵊⵊⴰⵎ, ⴰⵏⵙⵙⴰⵔ, ⵍⵇⵔⵙ, ⵍⵃⵕ
 • ⵛⵉⵛⵛⵉ: ⵜⵉⵔⵎⵜ
 • ⵅⵅⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵛⴰ ⵙ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵉ
 • ⵀⵀⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵛⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵉⵎⵉ
 • ⵎⵓⵎⵎⵓ: ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ

– ⵉⵎⵓⵎⵎⴰ : ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ

– ⵜⵎⵓⵎⵎⴰ : ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ

– ⵜⵎⵓⵎⵎⵉⵜ : ⵜⴼⵓⵍⴽⵉⵜ

– ⵎⵓⵎⵎⴰⵏ : ⴼⵓⵍⴽⵉⵏ

 • ⵏⵓⵏⵏⵓ/ ⵏⵉⵏⵏⵉ/ ⵏⵓⵀⵏⵏⵓ: ⴳⵓⵏ

– ⵉⵏⵓⵏⵏⴰ/ ⵉⵏⵉⵏⵏⵉ/ⵉⵏⵓⵀⵏⵏⵓ : ⵉⴳⵓⵏ

 • ⵜⵉⵜⵜⵉ: ⵙⴽⴽⵓⵙ
 • ⴼⵓⴼⴼⵓ: ⵉⵃⵎⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵊⴷⴰⵔ, ⴷ -ⵜⵓⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ- ⵍⵄⴼⵉⵜ,
 • ⵅⵉⵅⵅⵉ/ ⵅⵉⵅⵅⵉⵛ/ⵄⵄⵓ : ⵉⵔⴽⴰⵏ, ⴰⵎⵎⵓⴽⵜⵓ ,ⴷ ⵉⵅⵯⵛⵏ
 • ⴷⵓⵀⴷⴷⵓ: ⵜⵓⵇⵏⴰ
 • ⵜⴰⵃⵜⵜⴰ: ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ
 • ⴽⴰⴽⴽⴰ: ⵍⴽⵉⴽⵙ
 • ⴱⵙⵙⴰ: ⵉⴱⵥⴹⴰⵏ
 • ⴰⵄ: ⵉⵅⵅⴰⵏ, ⵉⵇⵏⵏⵉⵣⵏ
 • ⵜⴰⵎⵓⵎⵎⵓⵜ: ⴱⵓⴱⴱⵓ
 • ⵜⴰⵎⴰⵀⵎⵎⴰⵜ: ⴰⵅⵯⵏⴰ
 • ⵣⴰⵢⵣⴰ: ⵓⴼⴼⴰⵏ
 • ⵄⴱⴱⵓⵛ: ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⴳⵓⴷⵉ, ⵜⵓⴳⵜ
 • ⴳⴳⵉⵛ: ⴰⴽⴽⴰⵜ(ⵜⵓⴽⴽⵉⵎⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ)
 • ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ/ ⵍⵃⵛⵎⴰⵜ :  « ⴳⴰⵔ » ⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵔⴳⴰⵎ
 • ⴱⴱⴰⵃ: ⵡⴰⵍⵓ, ⴰⵎⵢⴰ, ⵍⴰⵃⵜ
 • ⴱⴱⵉⵅ: ⵜⵉⵖⵔⵙⵉ (ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵙⵜ)
 • ⵉⵎⵓⵎⵎⵓⵛⵏ: jouets.
 • ⴱⴰⵄⵄⴰ: ⴰⵍⵇⵇⴰⵄ
 • ⴱⵓⵄⵄⵓ: monstre (dans un contexte audacieux )
 • ⴱⵓⵅⵅⵓ: monstre (dans un contexte sournois)
 • ⴰⵖⵯⵥⵏ: goule
 • ⵡⴰⴷⵎ: un monstre dans les puits d’eau

– ⵡⴰⴷⵎ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷⵖⵢ ⵓⴷⵎ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⵎ ⵉⴳⴰ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴷⴷⵓⵎ

Par: Abderrahim AOURIR


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires