ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Lire la suite de ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ