ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2020

Lire la suite de ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2020